KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Taakomschrijvingen

1. ORGANISATIESTRUCTUUR

Het jeugdbestuur is samengesteld uit een Algemeen en een Dagelijks Bestuur (de jeugdcommissie).

Het Jeugdbestuur is samengesteld uit medewerkers van de jeugdwerking.

Voorzitter is de heer Wim Vanwijnsberghe die tevens deel uitmaakt van de beheerraad van de club en tevens de jeugd vertegenwoordigt binnen de beheerraad.

Jeugdmanager is Bart Van Hoorde.
Hij zorgt voor de operationele leiding van de jeugdwerking en rapporteert rechtstreeks aan de jeugdvoorzitter.  Hij leidt de vergadering van de jeugdcommissie en van het jeugdbestuur.

Het jeugdbestuur bestaat verder uit de secretaris, Joke Van de Wiele, prosoccer-verantwoordelijke Gaetan Cottenier en de penningmeester, Jean-Pierre Laverge.  Samen vormen zij de jeugdcommissie of dagelijks bestuur van de jeugdwerking.

Verder bestaat het jeugdbestuur uit de TVJO die de sportieve leiding draagt.
Dit is Denis de Tand, die wordt aangesteld door de Raad van Beheer van FC Gullegem op voordracht van de jeugdcommissie.

Overige leden van het jeugdbestuur zijn Dimitri Hackx, Delphine Descamps, Martine Henry, Francis Provoost, Stijn Coghe, Charlotte Bruggeman, Veronique Sayoen.

De jeugdcommissie komt op regelmatige tijdstippen samen.  Het jeugdbestuur komt 1 x per maand samen.


2.
TAAKOMSCHRIJVINGEN JEUGDBESTUUR

VOORZITTER

 • verantwoordelijk voor de jeugdwerking,
 • leiden van de vergaderingen van
  a. de Jeugdcommissie
  b. het Jeugdbestuur
 • algemene coördinatie van de sportieve en andere activiteiten van het jeugdbestuur,
 • communicatie met alle stakeholders,
 • bewaakt de financiële planning,
 • is het primaire aanspreekpunt voor de jeugd,
 • verwezenlijkt de visie van de jeugd (gebaseerd op die van de eerste ploeg),
 • bepaalt en waakt over het verwezenlijken van de kwaliteit,
 • vertegenwoordigt de belangen van de jeugdafdeling in het hoofdbestuur en ziet erop toe dat de korte en lange termijndoelstellingen- binnen de vooropgestelde termijnen worden gerealiseerd.

JEUGDMANAGER

 • organiseert samen met de TVJO en de jeugdcoördinatoren vergaderingen bij de start van het seizoen,
 • organiseert samen met de TVJO de algemene startvergaderingen voor spelers en ouders bij de start van het seizoen,
 • verzorgt de algemene sportieve leiding binnen de club,
 • is de eindverantwoordelijke,
 • bepaalt de sportieve koers van de club samen met de TVJO,
 • communiceert hierover met het jeugdbestuur,
 • verzorgt de link met de eerste ploeg, samen met de voorzitter van de jeugdopleiding,
 • coördineert de sportieve en andere activiteiten van de jeugdopleiding,
 • zit de vergaderingen voor van het jeugdbestuur bij afwezigheid van de voorzitter,
 • begeleidt de TVJO in de samenstelling van het trainerskorps, samen met de coördinatoren,
 • neemt deel aan de sportieve cel en kan in die hoedanigheid ook communiceren met ouders en spelers betreffende genomen beslissingen,
 • hij verzorgt de externe relaties van de club.

Besluit: de jeugdmanager is de praktische manager van de jeugdopleiding. In nauw overleg met de voorzitter en de TVJO en samen met de penningmeester en de jeugdsecretaris neemt hij de dagelijkse beslissingen die de club en haar spelers en medewerkers ten goede komen.

PENNINGMEESTER

 • instaan voor de financiële aangelegenheden van het Jeugdbestuur,
 • zorgen voor een correcte inning van de lidgelden van de leden en spelers van het jeugdcomité,
 • organiseren van de lotjesverkoop tijdens de jeugdwedstrijden,
 • zorgen voor de betaling van de scheidsrechters bij jeugdwedstrijden,
 • inventaris houden van de consumptiebonnetjes en toezicht houden op het verbruik ervan,
 • de nodige contacten nemen met de verantwoordelijke “kantine FC Gullegem”,
 • verzorgen van de administratie ongevalsaangiften
  • volgt alle inkomsten en uitgaven op de voet,
  • stelt een resultatenrekening op en rapporteert dit maandelijks,
  • bepaalt de grenzen van de onkosten,
  • maakt een kosten/baten rekening op van elk evenement,
  • bepaalt de regels voor onkosten bij evenementen,
  • vervolledigt de nodige documenten voor het verkrijgen van subsidies.

SECRETARIS

Opdracht : instaan voor de administratie van en voor het jeugdcomité.

Specifieke taken

Statuten en Huishoudelijk Reglement

 • bijhouden van de statuten en het huishoudelijk reglement,
 • iedere aanvraag tot wijziging ervan (a) onderzoeken en adviseren (b) voorleggen op een Jeugdbestuur en/of het Beheerraad,
 • de genomen beslissingen tot wijziging ervan verwerken.

Vergaderingen van het Jeugdbestuur

 • samenstellen van de agenda ervan
 • verwittigen van de leden van datum, uur, plaats en agenda van de diverse vergaderingen
 • opstellen en bijhouden van de notulen van de vergaderingen

Ledenlijsten

 • bijhouden van de lijst der bestuursleden, jeugdtrainers, ploegafgevaardigden en de diverse medewerkers en hun functie,
 • bijhouden van de lijst der jeugdspelers in samenwerking met de GC.

Organisatie van wedstrijden/tornooien

 • aanvragen van de wedstrijden bij KBVB – PC – WEST-VLAANDEREN,
 • voorbereiding van de wedstrijdformulieren ingeval van vriendenmatchen,
 • controle van de ingevulde wedstrijdformulieren,
 • opstellen van reglementen voor tornooien.

Diverse taken

 • in samenwerking met de GC, helpen bij de administratie, oproepingen en schorsingen,
 • nazicht berichten in SPORTLEVEN,
 • instaan voor een goede verdeling van abonnementen Sportleven en kalenderboekjes,
 • correspondentie met jeugdbestuur van andere clubs.

COORDINATOR SPONSORING & KLEDIJ

 • bepalen, in samenwerking met het Hoofdbestuur, van de sponsoringmodaliteiten ten voordele van het jeugdbestuur,
 • uitwerken van shirtsponsoring ten voordele van de jeugdwerking,
 • uitwerken van sponsoring via reclamepanelen aan de jeugdterreinen,
 • uitwerken van diverse sponsoringinitiatieven (via ballen, tornooisponsoring, naturasponsoring,…),
 • zorgen voor het uitdelen van kledij en de noodzakelijke vernieuwing ervan,
 • organiseren van de merchandising (tassen, mutsen, sweaters, enz).

COORDINATOR PLOEGAFGEVAARDIGDEN

 • voordragen van nieuwe ploegafgevaardigden aan het Jeugdbestuur,
 • coördineren van de ploegafgevaardigden en waken over de correcte uitvoering van hun taak,
 • permanent evalueren van iedere ploegafgevaardigde,
 • opstellen, bijhouden en verdelen van het “INFOBOEKJE” van de ploegafgevaardigde.


3. 
TAAKOMSCHRIJVINGEN SPORTIEF VERANTWOORDELIJKEN

TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE JEUGDOPLEIDINGEN (TVJO)

Vereisten

 • minimum UEFA-B diploma (bij voorkeur UEFA-A) of diploma TVJO,
 • sporttechnisch inzicht,
 • leidinggevende capaciteiten,
 • organisatorisch vermogen,
 • communicatief tov trainers, spelers, bestuursleden, ouders,
 • goed contact met sportieve commissie van 1e elftal.

Sportief / Opleidingsplan

 • formuleert de voetbal- en opleidingsvisie, is verantwoordelijk voor het opleidingsplan, de verspreiding ervan en de implementatie. Daarvoor bespreekt, begeleidt en ondersteunt hij/zij zijn/haar medewerkers,
 • helpt het strategisch plan, de missie en de visie opstellen,
 • is verantwoordelijk voor het samenstellen van het sporttechnisch kader binnen de jeugdopleiding,
 • zorgt voor uniformiteit binnen de ploegen en tussen de ploegen onderling,
 • stelt samen met de jeugdcoördinatoren de trainers aan, zowel voor de ploegen als voor de specifieke disciplines,
 • woont regelmatig trainingen en wedstrijden bij, waardoor hij zicht heeft op de naleving van het leerplan. Zo heeft hij zicht op de interne scouting en kan hij de evolutie van de jeugdspelers waarnemen.
 • is verantwoordelijk voor het jaarlijks organiseren van tornooien in de club,
 • evalueert op het einde van het seizoen met de jeugdcoördinatoren de trainers,
 • stimuleert trainers tot het volgen van opleidingen, bijscholingen, symposia, …
 • leidt de vergadering en bepaalt de agendapunten,
 • organiseert samen met jeugdcoördinatoren de startvergadering bij het begin van een nieuw seizoen,
 • organiseert samen met jeugdcoördinatoren de evaluatiemomenten tijdens en na het seizoen,
 • geeft leiding aan zijn medewerkers, en streeft ernaar om met een gemotiveerd team de vooropgestelde doelstellingen te realiseren,
 • neemt de eindverantwoordelijkheid bij het samenstellen van de kernen,
 • stelt in samenspraak met planningsverantwoordelijke een jaarplanning op (wedstrijden, tornooien, trainingen…),
 • stimuleert en organiseert alle interne en externe opleidingsfaciliteiten.

Communicatie

 • woont de vergaderingen bij met KBVB, VFV, de stad,…
 • onderhoudt de contacten met de coördinatoren en medewerkers en voert discussies die bijdragen tot een gunstig sociaal klimaat binnen de vereniging,
 • bouwt externe relaties uit, teneinde het imago en de concurrentiepositie van de jeugdopleiding te handhaven en verder te ontwikkelen,
 • zorgt voor de interne communicatie, onderhoudt nauwe contacten met de trainers enerzijds (trainersvergaderingen) en legt anderzijds verantwoording af aan het jeugdbestuur, waar hij ook deel van uitmaakt,
 • treedt op als gesprek- en discussiepartner binnen het sportieve management van de vereniging.

Besluit:

De TVJO leidt de sportieve jeugdopleiding en is vooral voor alle geledingen binnen de vereniging een aanspreekpunt . Tevens is de TVJO een aanspreekpunt voor externe instanties die een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van de jeugdspelers: de school, de KBVB, andere verenigingen.

JEUGDCOÖRDINATOR

 • De Jeugdcoördinator is verantwoordelijk voor het sportieve beleid van 1 of 2 specifieke onderdelen. (de TVJO kan ook verantwoordelijk zijn voor 1 of 2 onderdelen)
 • De jeugdopleiding is onderverdeeld in:

– onderbouw : U6 tot U9
– middenbouw : U10 tot U13
– bovenbouw : U14 tot U19

Vereisten

 • minimum diploma B of leerkracht LO
 • sporttechnisch inzicht,
 • communicatief tov trainers, spelers en ouders,
 • kunnen organiseren.

Taken

 • zijn belast met de coördinatie van de dagelijkse gang van het sportieve beleid,
 • volgen de trainingen en de wedstrijden van hun jeugdteams,
 • bespreken, samen met TVJO, het jeugdbeleidsplan van de club met de trainers,
 • organiseren periodiek overleg met de trainers,
 • geven voetbaltechnische ondersteuning aan de trainers, zowel op trainingsgebied als voor het coachen van wedstrijden,
 • stellen met de TVJO de trainers aan en evalueren ze op het einde van het seizoen,
 • zorgen voor interne scouting, volgen de evolutie van de spelers, bespreken de evaluatie van de spelers met de trainers, welke spelers mogen/moeten weg en welke spelers zijn tekort,
 • stellen samen met de TVJO de kernen van volgend seizoen samen,
 • stellen trainingsschema op, oefenschema in de voorbereiding, vriendschappelijke wedstrijden, deelname aan tornooien,
 • geven wedstrijdwijzigingen door aan hun trainers,
 • zijn eerste aanspreekpunten voor de ouders.

JEUGDTRAINER

Contract

De trainer verplicht er zich toe:

 • zijn bekwaamheid op voetbalkundig vlak uitsluitend ter beschikking te stellen van F.C.Gullegem,
 • zijn taken zorgvuldig, nauwkeurig, eerlijk en naar best vermogen uit te voeren, waaronder wekelijks SoccerOnline updaten,
 • zich steeds correct te gedragen tegenover de tegenstrever, wedstrijdleiding, eigen bestuursleden of verantwoordelijken in het algemeen,
 • de instructies op te volgen die verstrekt worden door de sportieve cel, respectievelijk jeugdcoördinator en/of jeugdbestuur (lezen, opvolgen van emails, rapportering naar de jeugdcoördinator, invullen van wedstrijdverslagen…),
 • te zorgen voor de gepaste discipline bij de spelers voor, tijdens en na de training en wedstrijden,
 • deel te nemen aan alle vergaderingen waartoe hij/zij mondeling of schriftelijk wordt uitgenodigd,
 • aanwezig te zijn op de activiteiten ingericht door het jeugdbestuur, in bijzonderheid de ingerichte tornooien van F.C. Gullegem,
 • het materiaal en de uitrusting die hem/haar ter beschikking gesteld worden, behoorlijk te onderhouden en met de grootste zorg te behandelen. Bij beschadiging en/of verlies kan een financiële compensatie worden bepaald en in mindering gebracht worden van de maandelijkse vergoeding.
 • op jaarbasis minimaal 5 scoutingverslagen op te maken, 3 in de periode aug-dec en 2 in de periode jan-maart en deze bij middel van het standaardformulier over te maken aan de verantwoordelijke jeugdopleiding, dit voor verdere exploitatie,
 • in geval van elke onbeschikbaarheid, éénmalig of langdurig, onmiddellijk de jeugdcoördinator of verantwoordelijke jeugdopleiding van F.C. Gullegem op de hoogte te brengen.
 • zijn financiële aanspraken te beperken tot de vergoedingen en voordelen zoals in deze overeenkomst bepaald,
 • het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden is een taak van de jeugdcoördinator of jeugdverantwoordelijke en de secretaris G.C.,
 • het huisreglement te volgen en over te brengen naar spelers en ouders toe,
 • vrijwillig en onbezoldigd deel te nemen aan minimum 2 jeugdevenementen gedurende het werkjaar,
 • alle persoonlijke boetes die gevorderd worden door de K.B.V.B. worden betaald als volgt: 50 % voor de trainer in kwestie en 50 % voor de club. (uit het contract).

Trainingsdag

 • De trainers moeten tijdig aanwezig zijn op hun trainingen en op tijd beginnen.
 • De eerste training van de week wordt de wedstrijd geëvalueerd met de spelersgroep.
 • Iedere training sfeervol en scherp beginnen, dan hebt U veel kans dat de rest ook vlot verloopt omdat de spelers vanaf de eerste minuut geconcentreerd zullen zijn.
 • Trainingen moeten wedstrijdgericht zijn.
  • 80 % met de bal + 20 % zonder bal = coördinatie- loopoefeningen / kracht / snelheid / stretching / proprioceptie
 • Alle gebruikte materialen(en doelen) moeten terug op hun plaats gezet worden en zorgvuldig opgeborgen.
 • Let op dat de spelers niet te veel stil staan, desnoods nog een station inlassen.
 • Tactvol coachen, niet brullen tegen de spelers. Trainers die constant moeten brullen hebben geen controle over de spelers. Spelers motiveren i.p.v. demotiveren. Omgang met de spelers is zeer belangrijk.
 • De details zijn belangrijk, er “oog voor hebben” en bijsturen waar het moet. De oefening door de spelers goed laten uitvoeren. Indien de oefening verkeerd wordt uitgevoerd moet men de speler dit terug goed laten uitvoeren.
 • Tijdens de training in wedstrijdvormen, moet de trainer duidelijk een taak meegeven aan de spelers. Balbezit, balverlies (pressing of zakken), overschakeling. Alles duidelijk uitleggen en corrigeren waar het moet ! De trainer moet zich goed opstellen tijdens die matchvormen = overzicht houden over “alle” spelers.
 • Regelmatig een drankpauze inlassen (zowel in de zomer als in de winter).
 • De trainers mogen niet alles voorroepen ! Eerst de speler zelf een beslissing laten nemen om daarna desnoods te corrigeren.
 • Cooling down na de training: zeker rekening houden met de weersomstandigheden. De spelers koelen te vlug af bij slecht weer.

Wedstrijddag

 • Iedereen tot en met U15 moet minstens 50 % spelen, berekend over 4 wedstrijden.Uitzonderingen hierop zijn: terug na kwetsuur, afwezig op training, disciplinaire maatregel, … De spelers die niet of minder getraind hebben, kunnen op de bank starten.
 • Spelers vanaf U16 moeten evenveel speelkans krijgen.
 • Iedereen speelt volgens de vooraf afgesproken spelsystemen 4 – 3 – 3.
 • Geen kritiek op de scheidsrechter.
 • Tactvoller coachen : woorden zoals “verdomme”, “luiaard”, “ze kunnen niets”, passen niet !
 • Als U roept : “zakken”, “duwen”, “pressing”, “opschuiven”… Wie moet er opschuiven of zakken ? Zeker en vast de naam van de speler vermelden !
 • Iedere speler draagt zijn opwarmings-T-shirt of trui.
 • Wedstrijdvoorbereiding : uitleg in de kleedkamer volgens de visie van de club en de gemaakte afspraken hieromtrent. Er moet discipline zijn in de kleedkamer voor de wedstrijd en tijdens de rust. Als alle spelers zitten dan pas de nodige uitleg geven.
 • Wedstrijdbespreking : volgorde van de te bespreken punten :
  – balbezit,
  – balverlies,
  – omschakeling,
  – stilliggende fasen.
 • Vraagstelling tijdens de rust : Wat was “goed en slecht” in :
  – balverlies/ -bezit ?
  – omschakeling ?
  – stilliggende fasen ?
 • De spelers (bankzitters) mogen niet opwarmen tijdens de rust, zij horen niet wat er door de trainer verteld wordt.
 • Duidelijke afspraken maken met de afgevaardigde zodat er telkenmale iemand bij de spelers aanwezig is.
 • De trainer zal na de wedstrijd op een positieve manier een evaluatie maken van de prestatie.
 • De spelers en trainers zijn verplicht hun uitgangstraining te dragen tijdens vriendschappelijke en competitiewedstrijden.

Algemeen

 • Omgang met de ouders na de wedstrijd. Ouders geven soms kritiek, hierop rustig reageren = eerst luisteren en dan pas antwoorden. Zeker en vast geen conflict zoeken met de ouders na de wedstrijd. Let op met het drankverbruik na de training en wedstrijd. Met wat alcohol op zegt men soms iets waarvan men achteraf spijt heeft.
 • Omgang met de speler individueel !! Indien een speler een fout maakt, moet U zeker en vast de speler persoonlijk benaderen vooraleer kritiek te geven over de speler in de groep.
 • Het bijhouden van de individuele spelersfiche + aanwezigheidslijst. Dit is zeer belangrijk in functie van de doorstroming van een aantal spelers. Daarvoor werken we met Soccer online.
 • De wedstrijdkledij moet na de wedstrijd geteld worden. Dit duidelijk melden aan de afgevaardigde(n).
 • Tijdens de examenperiode worden de trainingen afgebouwd.
 • Indien de trainer niet aanwezig kan zijn op de training, probeert hij in eerste instantie zelf een oplossing te vinden, eventueel een training met de groep die gelijktijdig traint.. Indien hij geen oplossing vindt, verwittigt hij de JC.

JEUGDKEEPERTRAINER

 • verantwoordelijk voor de opleiding van de jeugdkeepers,
 • stelt het opleidingsplan voor jeugdkeepers op,
 • evalueert 2x per jaar de jeugdkeepers,
 • stelt een schema op zodat de keepers ongeveer allemaal evenveel spelen,
 • staat in nauw contact met de trainers van de ploegen,
 • bekijkt regelmatig de wedstrijden van de jeugdkeepers,
 • heeft een diploma van keepertrainer of is bereid om dit te halen.

PLOEGAFGEVAARDIGDE

De afgevaardigde is een heel belangrijke functie in een voetbalclub. Hij (zij) is de persoon die in contact komt met de bezoekers en de scheidsrechter en op die manier de uitstraling van de club naar de buitenwereld toe verzorgt. Er zijn heel wat taken voor een afgevaardigde, daarom is er een infomap ter beschikking die je het hele jaar als leidraad kan gebruiken.

SPORTIEF ADMINISTRATIEF COORDINATOR

 • bijstaan in opdrachten voor jeugdsecretaris, TVJO, jeugdcoördinatoren,
 • zorgt voor opvang, inschrijving en voorlichting van nieuwe spelers en hun ouder,
 • aanvragen via kick off van alle wedstrijden,
 • aanvragen wijzigingen wedstrijden competitie en vriendenwedstrijden,
 • controle wekelijks van de aanduidingen via sportleven,
 • alles wat met aansluitingen te maken heeft (zelfde machtiging als GC) nieuwe spelers, overgangen, adreswijzigingen enz,
 • dagelijkse controle van berichten bond en doorsturen van verantwoordelijken) reglementswijzigingen,
 • controle en opmaken wedstrijdbladen vriendenwedstrijden,
 • controle van registraties in kick off wedstrijdbladen.

SCOUTINGSVERANTWOORDELIJKE

Taken

 • de verantwoordelijke van de Cel Scouting is eindverantwoordelijk voor de totale jeugdscouting,
 • hij organiseert samen eveneens die activiteiten die noodzakelijk zijn om het talent te laten instromen,
 • hij krijgt een totaal overzicht op de sportieve kwaliteit van onze kernen,
 • hij is een uithangbord voor onze club, in deze zin stelt hij zich ook op,
 • als verantwoordelijke van de Cel Scouting bezit hij de volgende kwaliteiten:
  • hij werkt enthousiast en motiverend
  • hij is overtuigd van de goede opleiding van onze club, hij overtuigt mensen

Scouting

 • hij heeft de supervisie over de verantwoordelijke scoutingsopdrachten,
 • hij stuurt de scouts aan,
 • hij evalueert de scoutingsopdrachten,
 • hij evalueert de scouts,
 • hij houdt een database bij van talentvolle spelers,
 • hij heeft zelf een actieve rol wat betreft ontdekken van talent,
 • hij rapporteert dit talent bij vergadering van de sportieve cel.

Organisatie

 • hij staat in voor de jaarlijkse Talentendagen i.s.m. coördinatoren,
 • hij staat in samenspraak met Peter Louage mee in voor het organiseren van oefenwedstrijden en jaarlijkse stages.

Communicatie

 • hij verzorgt de PR van de club naar alle betrokkenen bij de club. In dat opzicht is respect en beleefdheid essentieel in zijn functioneren: hij beseft dat spelers en ouders klanten zijn bij onze club,
 • hij verzorgt de externe PR van de club via zijn optreden als verantwoordelijke van de Cel Scouting,
 • hij rapporteert op regelmatige tijdstippen aan de sportieve cel.

TALENTSCOUT

Belangrijke factor voor de mensen die scouten is dat ze zelf behoorlijk wat inzicht in voetballen moeten hebben. Veel ervaring in de voetballerij is noodzakelijk. Als prikkelende slogan zou gebruikt kunnen worden:

‘Scouten… dat kan de terreinknecht ook! (maar dan moet hij al wel heel lang terreinknecht zijn)’.

Er wordt hiermee bedoeld dat het vooral gaat om inzicht hebben in hoe kinderen voetballen, het beleven en wat ze ermee willen (de terreinknecht kent meestal zijn pappenheimers).

Het scouten: de praktijk

In de praktijk komt het scouten neer op het kijken naar hoe spelers voetbalsituaties oplossen:

 • welke kwaliteiten laten spelers zien, welk talent hebben ze om voetbalsituaties op te lossen,
 • welk vermogen hebben spelers om een zo groot mogelijke positieve bijdrage te leveren aan het winnen van een wedstrijd,
 • kunnen spelers voetbalproblemen oplossen binnen bepaalde taak, behorend bij de positie die gespeeld wordt.


4. 
ANDERE TAAKOMSCHRIJVINGEN

VERANTWOORDELIJKE ONTVANGST

 • staat in voor de ontvangst van de ploegafgevaardigden,
 • staat in voor de ontvangst van de scheidsrechters,
 • zorgt voor de bediening in het trainerslokaal,
 • zorgt dat de voorraad aangevuld blijft,
 • rapporteert aan de jeugdmanager,
 • helpt als vrijwilliger,
 • zorgt voor de organisatie van de verkoop van lotjes voor de jeugd.

VERANTWOORDELIJKE COMMUNICATIE OUDERS

 • kent de evaluaties en resultaten ervan,
 • waakt over het menselijke en emotionele aspect van de speler,
 • weet heel goed te communiceren naar ouders en spelers,
 • stuurt de ouder- en spelerscontacten (2 x per jaar).

VERANTWOORDELIJKE INFRASTRUCTUUR

 • is verantwoordelijk voor de infrastructuur gebruikt door de jeugd,
 • zorgt voor aanwerving / vernieuwing en communiceert indien nodig met jeugdcommissie en de gemeente,
 • waakt over deze infrastructuur.

COMMUNICATIE EN PERS

 • communiceert regelmatig met de pers,
 • heeft een goede pen en is vlot in communicatie,
 • maakt een planning om regelmatig de jeugd in de kijker te plaatsen,
 • zorgt voor het in de kijker stellen van spelers en ploegen via eigen website.

OMBUDSMAN

De bemiddelaar heeft een neutrale positie binnen FC Gullegem.  Hij of zij bemiddelt tussen medewerkers, spelers, ouders, trainers en coördinatoren, luistert daarbij naar alle betrokken partijen en tracht gezamenlijk een consensus te bereiken.  De bemiddelaar kan evenwel geen oordeel uitspreken maar probeert de communicatie te herstellen.