KIDS JUST WANNA HAVE FUN

Missie & Visie

Ingegeven door de overtuiging dat de jeugdopleiding een onmiskenbare pijler is in de structuur van een voetbalclub, willen wij de jeugdafdeling uitbreiden en in stand houden.

Wij willen de jeugdafdeling een herkenbaar imago bezorgen en van jeugdvoetbal een essentieel onderdeel maken binnen FC Gullegem.

Hoofddoelstelling is, jeugdspelers zodanig op te leiden en te begeleiden dat hun aanwezige talenten optimaal ontwikkeld en benut worden, waardoor een doorstroming naar de senioren en bij voorkeur 1e ploeg van de ‘moederclub’ mogelijk wordt.

Streefdoel is een grote groep eigen opgeleide jeugdspelers inpassen in de eerste ploeg en beloften.

De jeugdwerking heeft als absolute prioriteit “het bieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding” en dit in nauwe samenwerking met de gemeente en andere relevante partners, bijvoorbeeld collega clubs in andere reeksen.

Daarbij worden enerzijds jeugdspelers voetbal-specifiek opgeleid maar zal hen anderzijds ook attitudes worden aangeleerd die zij op maatschappelijk vlak goed kunnen gebruiken. Ook zal hen een goede mix voorgehouden worden tussen studeren en voetbal.

De jeugdwerking vindt het belangrijk dat de jeugdspelers zich thuis voelen in de jeugdopleiding. Het verenigingsleven binnen de jeugdwerking heeft eveneens een hoge prioriteit.

Allerhande nevenactiviteiten voor de spelers en hun ouders moeten leiden tot 1 samenwerkende club en moet tevens worden beschouwd als een familiale club binnen de gemeente en de regio.

“FC GULLEGEM meer dan voetbal alleen”

Doelstellingen

We willen elke speler, ongeacht zijn talenten, elke week laten trainen en voetballen op een niveau dat bij hem of haar past!

Elke speler krijgt op seizoensbasis minimaal 50% speelgelegenheid. Uiteraard op voorwaarde dat spelers blessurevrij zijn en zich houden aan overeengekomen afspraken zoals deze voorafgaande aan het seizoen aan de spelers zijn overhandigd.

We willen de jeugdopleiding naar een hoger niveau tillen, zodat iedereen daar voordeel van heeft: iedere speler, iedere club maar ook iedere supporter. Het is voor een trainer, ouder, bestuurslid, supporter bijzonder leuk dat je in een wedstrijd spelers ziet die je zelf hebt zien opgroeien en waar je een band mee hebt.

Educatief willen we een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat over waarden en normen, respectvolle bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en hygiëne.

Er is aandacht voor de sociale vorming, (contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met regels etc.) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies).

En last but not least, we willen óók de beter getalenteerde spelers bij onze clubs houden. We willen de meer getalenteerden samen laten trainen zodat ze dan meer met en van elkaar leren en hun talenten zo goed mogelijk ontplooien.

We werken volop mee aan het project “Interprovinciale jeugdopleiding” en dit graag in de toekomst behouden.

Dit alles willen wij verwezenlijken in een boven alles ‘kindvriendelijke omgeving’ waarin iedere medewerker en speler oog dient te behouden voor plezier en kameraadschap in alle lagen van de club.

Eén niet onbelangrijk aspect hierbij is dat we onze jeugdspelers ook trachten op te leiden tot een ‘goed’ supporter van het eerste elftal en van de club en daarnaast te stimuleren tot ‘vrijwilliger’ binnen de club.

Bij dit alles zullen goede contacten onderhouden worden met de ouders, maar ook met mogelijke sponsors, supporters, vrijwilligers en niet in het minst met de Gemeente Wevelgem.

Afspraken

Het realiseren van deze doelstellingen vertaalt zich in:

Wij willen de jeugdafdeling een vooraanstaande rol toedelen en alle middelen geven om:

de opleidingspiramide in stand te houden en zo de genoemde continue doorstroming naar de beloften en eerste ploeg te realiseren.

Ook minder getalenteerde jongeren kansen te bieden om wekelijks te voetballen en op seizoensbasis minimaal 50% speelgelegenheid te bieden.

De volledige jeugdwerking van FC Gullegem schaart zich volledig achter de Panathlonverklaring i.v.m. de rechten van het kind in de jeugdsport. Al onze trainers ondertekenen bij de start van het seizoen deze verklaring.
Doel is om al onze spelers over het seizoen gezien minstens 50% speeltijd te geven in de wedstrijden.

Wij besteden de nodige aandacht aan de ethische waarden en normen die nodig zijn om verantwoord in club en samenleving te functioneren door:

 • scholing van het kader voorop te stellen
 • informatie aan spelers / ouders / supporters
 • medewerking aan acties van de KBVB of anderen (antiracisme – fair‑play, enz).
 • hanteren van gedragscodes
 • binnen de opleiding staan kernwoorden als kwaliteit, sociaal-maatschappelijk en gedrevenheid hoog in het vaandel.
Realisatie

Bovenstaande wordt gerealiseerd door een gedegen opleiding:

 • met optimale ontplooiingskansen aan onze jeugdspelers door gekwalificeerde trainers en kwaliteitsvolle infrastructuur aan te bieden.
 • door te spelen met 1 of 2 elftallen per leeftijdscategorie in de provinciale reeks of interprovinciale reeks.
 • daarnaast door het spelen met 1 of meer elftallen in de gewestelijke reeks
 • opleiden en bijscholen van, werken met gekwalificeerde trainers
 • bijscholen van bestuurders
 • bijscholen afgevaardigden
 • relevante informatie geven aan ouders
 • met gebruikname van moderne media en website
 • oprichten van een voetbalschool, geven van voetbalstages voor bepaalde leeftijden, met accent op techniek en coördinatie
 • alle spelersgroepen, behalve de debutantjes, trainen 2 of 3 x per week; de trainingen worden geleid door voor de betreffende leeftijdsgroep gekwalificeerde trainers.

Daarnaast worden allerhande nevenactiviteiten georganiseerd met de bedoeling spelers te binden aan de clubs zoals:

 • voetbalkampen
 • tornooien
 • sinterklaasviering
 • kerstbijeenkomsten
 • eetfestijn & eindeseizoensBBQ
 • evenementen: OB matcht, Organisatie Nationale Beker, The Parentscup, enz.
Communicatie

We willen in dit totaalpakket ook de rol van de ouders niet uit het oog verliezen.

Per slot van rekening zijn zij het die hun vertrouwen stellen in onze club en ons toestemming geven om hun kind bij te staan in hun groei naar volwassenheid.

Vandaar dat het van essentieel belang is dat we een open en eerlijke communicatie hanteren op elk niveau.

Tijdens gans het opleidingstraject mogen we bovendien absoluut niet uit het oog verliezen dat we een familiale club willen zijn.

Eenieder (zowel het kind als de ouder) moet zich bij FCG thuis kunnen voelen zodat ze kunnen meegenieten van een actief verenigingsleven wat zonder enige twijfel de ‘familieband’ binnen de club versterkt.

Financieel budget en structurele omkadering

We zijn er van overtuigd dat succes enkel nog maar kan behaald worden mits een gestructureerde uitbouw van onze club, die gebaseerd is op een evenwichtig samengesteld financieel budget. Zowel bij de A-kern als bij de jeugdwerking moeten er duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden en taken zijn. Daarnaast moeten we voldoende aandacht besteden aan het verwerven van voldoende inkomsten en moeten de uitgaven te allen tijde onder controle worden gehouden.

Enkel op deze manier kunnen we er samen in slagen om de missie van FCG te volbrengen.