WE LOVE FOOTBALL

Visie

Algemene missie FC Gullegem

FC GULLEGEM

EERSTE ELFTAL &  BELOFTEN

1         MISSIE FC GULLEGEM

Sedert het oprichtingsjaar 2007 wil FC Gullegem voetbal aanbieden van de beste kwaliteit zodat zowel spelers als toeschouwers zich kunnen amuseren.

Voetbal is sport, voetbal is amusement, voetbal is entertainment, voetbal is recreatie, voetbal is een spel.

Na de succesvolle beginjaren met 5 titels op 6 jaar willen we ons met de seniorploeg handhaven in de nationale reeksen en met onze jeugdwerking zowel gewestelijk als interprovinciaal voetbal aanbieden.  Ook onze G-dames moeten zich goed voelen binnen de club en zich verder sportief kunnen ontwikkelen.

Wij willen een trefpunt, een voetbalhuis van het lokale voetbal zijn. Waar voetballiefhebbers elkaar vinden, zowel tijdens als buiten de wedstrijden. Wij willen dat het voetbalspel in onze vereniging door talrijke mensen wordt beoefend: jeugdvoetbal voor jongens en meisjes zowel in competitie als in recreatie, G-voetbal, en seniorvoetbal.

We willen vooral een club zijn waar iedereen zich thuis voelt.  Waar men zich sportief kan meten op het eigen niveau en waar iedereen elkaar respecteert en waardeert.

Om dit alles te doen willen we ook blijven werken aan een geschikte infrastructuur.  Een gezellig stadium, een leuke en verzorgde kantine en feestzaal, maar ook het beste trainingsmateriaal.

FC Gullegem moet voor de hele gemeente een ontmoetingsplaats zijn waar spel en plezier hand in hand gaan en waar het goed toeven is.

1.1        Onze eerste ploeg

Met onze fanion hebben we de ambitie om deel te nemen aan een zo hoog mogelijke competitie. De nationale reeksen zijn de norm, waarbij de 2e amateurliga volgens onze mening onze plaats is.   Met een klein budget willen we een talentvolle kern samenstellen en trouw aan onze missie wil FCG, indien mogelijk, steeds dat elftal samenstellen met zo veel mogelijk spelers uit de eigen opleiding.  Het spel moet attractief en aanvallend zijn, maar ook slim en resultaatsgericht.  Het succes van de ploeg is voor een groot stuk afhankelijk van de trainer waarvan we verwachten dat hij een hechte vriendengroep maakt van de ploeg.  Enkel zo kan sportief succes gehaald worden.  Spelers moeten zich ‘jeunen’ binnen de club en werken voor de ploeg.

1.2        Ons tweede elftal, de beloften  “It’s all in the name…”

De toeschouwers willen wij op vrijdagavond het plezier aanbieden om het voetbalspel te zien beoefenen door lokale, beloftevolle spelers. 80% van de beloften komen uit de eigen opleiding. Onze target is dat wij in de nabije toekomst 100 % eigen opgeleide spelers bij onze beloftenploeg zien spelen.  De beloftenspelers staan in het uitstalraam voor zowel de eigen hoofdtrainer als clubs uit het omliggende.

 

1.3        Onze Jeugdopleiding

Ingegeven door de overtuiging dat de jeugdopleiding een onmiskenbare pijler is in de structuur van een voetbalclub, willen wij de jeugdafdeling verder uitbouwen.  Wij willen de jeugdafdeling een herkenbaar imago bezorgen en jeugdvoetbal een essentieel onderdeel laten zijn van FC Gullegem.

Hoofdoelstelling is jeugdspelers zodanig op te leiden en te begeleiden dat hun aanwezige talenten optimaal ontwikkeld en benut worden, waardoor een doorstroming naar de beloften en eerste ploegen en bij voor voorkeur de eerste ploeg van FC Gullegem mogelijk wordt.

De jeugdwerking heeft als absolute prioriteit ‘het bieden van een kwaliteitsvolle jeugdopleiding’.  Dit in nauwe samenwerking met de gemeente en andere relevante partners en zeker ook onze vele sponsors.  Daarbij worden enerzijds jeugdspelers voetbal-specifiek opgeleid maar hen zal hen anderzijds ook attitudes worden aangeleerd die zij op maatschappelijk vlak goed kunnen gebruiken.  Ook zal hen een goede mix voorgehouden worden tussen studeren en voetbal.

De jeugdwerking vindt het belangrijk dat de jeugdspelers zich thuis voelen in de club.  Het verenigingsleven binnen de jeugdwerking heeft eveneens een hoge prioriteit.  Allerhande nevenactiviteiten voor de spelers en hun ouders moeten er voor zorgen dat FC Gullegem 1 samenwerkende familiale club is waar het leuk toeven is zowel op als naast het veld.

1.4        Onze G-dames

Dames Recreas F.C. Gullegem is een vrouwelijke voetbalploeg die deelneemt aan activiteiten binnen de G-sport, met name  G-voetbal. De sport wordt beoefend in georganiseerd clubverband.

De Dames G-voetbalploeg is geïntegreerd in de K.B.V.B. en speelt binnen een eigen competitie in de Provincie West-Vlaanderen. De spelregels wijken lichtjes af van de normale voetbalregels. Er wordt gespeeld op een half voetbalveld veld ( 50 x 35 m. ) , 8 tegen 8 , en onbeperkte vervangingen zijn toegelaten.

De werking heeft een eigen bestuur dat de nodige taken op vrijwillige basis uitvoert.

Er is 1 hoofdsponsor die er voor zorgt dat de kostprijs om te voetballen bij FC Gullegem heel erg laag ligt.

De speelsters worden gerekruteerd uit de nabije omgeving via scholen , instellingen en werkgelegenheden. Ook mondelinge overdracht is van toepassing.

De sporter wordt beschermd tegen negatieve effecten die sport kan veroorzaken , zoals stress, te hoge prestatiedruk, blessures en gezondheidsrisico’s, dopingmisbruik, intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag, agressie en geweld.

Verder wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van iedere deelnemer , ongeacht hun geslacht, culturele en sociale achtergrond , herkomst of beperking. Discriminatie en racisme zijn uitgesloten.

De leeftijd varieert vanaf 16 jaar tot aan 40 jaar, maar is in jaren variabel , naargelang de fysieke conditie.

Een rechtvaardige speeltijd voor iedere aanwezige deelnemer is van toepassing en vervangingen maken deel uit van het sportief gebeuren.

2         FINANCIEEL

FCG brengt het grootste deel van zijn financiële middelen zelf op; dat brengt al mee dat wij daardoor vrij onafhankelijk zijn. Benevens onze eigen opbrengsten worden we financieel gesteund door het gemeentebestuur, plaatselijke ondernemers, plaatselijke handelaars en, voor onze jeugdwerking door de Voetbal Vlaanderen en de KBVB.

Onze middelen worden dus lokaal opgebracht en daarom moeten ze ook ten dienste komen van het lokaal voetbal.

Het beleid van aankoop van goederen en diensten bij plaatselijke handelaars, wordt voortgezet. FCG zal hoe dan ook zijn beleid van financiële gezondheid voortzetten.

De uitgaven worden verhoudingsgewijs gespreid over de ploegen van de volwassenen en de jeugdploegen.

Het budget voor de jeugdwerking en voor de eerste ploegen is volledig gescheiden.  Elkeen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.

Elke jaar wordt voor de jeugdwerking een budget opgesteld aan de hand van het vorige seizoen en de doelstellingen voor het volgende seizoen.  Hier wordt rekening gehouden met het aantal jeugdspelers en trainers die enerzijds de grootste opbrengst genereren (lidgelden) als kosten (trainersvergoedingen).  De bedoeling is om telkens break-even te draaien.  Opbrengsten worden gehaald uit subsidies, sponsoring, evenementen en verkoopacties.  Elk jaar wordt ook budget voorzien voor investeringen in trainingsmateriaal.

Voor de eerste ploeg wordt eveneens een budget voorzien gebaseerd op het geschat aantal punten dat zal behaald worden.  Inkomsten uit de kantine en sponsoring zijn de grootste inkomstenbronnen.  De uitbetaling van de spelers de grootste uitgavenpost.

De eerste ploeg voorziet een ondersteuning van € 10.000 per seizoen voor de jeugdwerking.

De materiële ondersteuning van onze doelstellingen gebeurt hoofdzakelijk door vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onze grootste kapitaal. Onze inspanning om hen te waarderen zetten we voort. FCG volgt de moderne samenleving en het is duidelijk dat de kosten van onze vrijwilligers in het belang van de club, door de club moeten worden gedragen.

Algemene visie van FC Gullegem

Doorstroming van eigen talent is een primaire taak binnen de jeugdopleiding. Eigen talentvolle spelers krijgen voorrang op externe spelers. Geeft de groeimarge van de speler uitzicht op doorstroming naar de Fanion- of de beloften-kern, dan zal de club alles in het werk stellen om die jongeren de kans te geven.

Strategische doelstelling: Een brede basis aan de onderkant en een kwalitatieve punt aan de bovenkant (piramide). De realiteit is anders in het interprovinciaal voetbal. De betere voetballers worden weggeplukt. Via onze clubvisie zijn we er van overtuigd dat het moeilijk is om jaarlijks minstens 1 à 2 jongeren te kunnen overhevelen naar de A-kern, maar dat dit zeker moet lukken naar de B-kern. De jongeren die kwalitatief minder goed zijn, moeten op termijn terecht kunnen bij de Studaxen. Momenteel is deze ploeg niet ter beschikking maar er zijn enkele ‘targets’ gedaan om deze spelers aan de club te binden zodat iedereen aan voetballen kan toekomen.

De trainer van de beloften staat zeer kort bij de jeugdwerking zodat volgende zaken mogelijk zijn:

* meetrainen van talentvolle jongeren bij de beloften,

* wedstrijdminuten krijgen bij de beloften,

* korte evaluatie v/d speler.

 

Doorstroming van eigen jeugdtalent is voor FC Gullegem een primaire taak. De belangrijkste factor op het vlak van doorstroming is de kwaliteit van de speler en zijn groeipotentieel. De betere jeugdspelers, waarin de Sportieve Cel groeipotentieel ziet, kunnen doorstromen van de jeugdploegen naar het eerste elftal. Daardoor kunnen externe aanwervingen beperkt worden. Van zodra een speler zich aansluit bij de club, al dan niet afkomstig van een andere club, worden alle spelers gelijkwaardig behandeld. Dit houdt in dat elke speler op zijn waarde beoordeeld wordt, rekening houdend met mogelijke progressies.

Talentvolle spelers vanaf U15 worden in de postformatie opgenomen om hun spelkwaliteit ook buiten de eigen competitie te evalueren. De trainersstaf van de U17-U19 overleggen met de beloftentrainer en de trainer van de postformatie aangaande de selectie en evaluatie.

Met de wetenschap dat de fanion in 2e amateurklasse speelt is het zeer moeilijk om jeugdspelers in de A-kern te krijgen. Het is echter wel de visie van de club om dit uiteindelijk te kunnen verwezenlijken. Beloftevolle jongeren worden besproken in de sportieve cel en indien er een kans bestaat om in de A ploeg te kunnen aantreden worden deze gescout door de trainer van de eerste ploeg. De sportieve cel neemt hierin de beslissingen en communiceert hierover met de speler, zijn trainer en de trainersstaf van de eerste ploeg.